AKCJA PROMOCYJNA „Trenuj i Zyskuj. S4GAME” edycja 27.01-02.02.2018 r.

AKCJA PROMOCYJNA „Trenuj i Zyskuj. S4GAME” edycja 27.01-02.02.2018 r.

1.      Organizatorem akcji marketingowo-promocyjnej S4GAME (dalej: Akcja) jest właściciel portalu FITESTUJEMY.PL z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gagarina 11/14 numer NIP: 521-340-98-33 (zwany dalej: Organizatorem).

2.      Miejscem, gdzie przeprowadzona jest Akcja jest właściciel sieci Klubów: Fitness Club S4 B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  z siedzibą przy ul. Pużaka 1, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy pod numerem KRS 0000562296, NIP: 5222736046, REGON: 015777470, (dalej: Partner)

3.      Partnerami Akcji są firmy: SONKO, SORISO, ABC DATA, ABISAL, SOTI, FOODCARE, STOVIT, ZIAJA, PALMERS, PURELLA FOOD (dalej: Partnerzy Akcji)

4.      Akcja ogłoszona na stronie internetowej: fitestujemy.pl a przeprowadzana w sieci klubów należących do Partnera S4 Fitness Club w Warszawie, Gdynia, Białymstoku i Toruniu.

5.       Celem Akcji jest promocja klubów sportowych należących do Partnera oraz promocja produktów Partnerów Akcji, które pomagają utrzymać zdrowy tryb życia oraz wspierają utrzymanie sportowej sylwetki.

6.      Realizacja celu Akcji odbywa się poprzez zaangażowanie klientów Partnera, w zabawę polegająca na:

  •  zalezieniu papierowej kartki w klubach Partnera z poleceniem wykonania ćwiczenia lub udzielenia odpowiedzi na proste pytanie (dalej: Zadanie)
  •  zgłoszeniu się do recepcji klubu w terminie trwania Akcji
  • wykonaniu Zadania określonego na kartce lub wykonaniu ćwiczenia fizycznego
  • odebraniu paczki z produktami promocyjnymi (dalej: Upominek)

7.      Akcja jest skierowana do klientów Partnera którzy w terminie którzy w terminie od 27 stycznia do 02 lutego 2018 w klubach sportowych Partnera znajdą kartkę z Zadaniami i odbiorą Upominek składający się z wybranych produktów Partnerów Akcji. Upominek jest oznaczony kartką z napisem: S4GAME.

8.      Łącznie w trakcie trwania Akcji Organizator dostarczy do klubów fitness: 1000 sztuk Upominków, które zostaną wydane klientom Partnera. Wartość pojedynczego upominku nie przekracza wartości: 80 zł brutto.

Regulamin Konkursu S4GAME – edycja 27.01-02.02.2018

§ 1 Postanowienia ogólne

1 .1 Organizatorem konkursu jest właściciel portalu FITESTUJEMY.PL z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gagarina 11/14 numer NIP: 521-340-98-33 zwany dalej Organizatorem.

Fundatorem Nagród Głównych w konkursie jest Fitness Club S4 B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Pużaka 1, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy pod numerem KRS 0000562296, NIP: 5222736046, REGON: 015777470, zwany dalej: „Partnerem”

Partnerem konkursu są firmy: ABC DATA, ABISAL, HUROM, zwane dalej: „Partnerzy Biznesowi”

1.2. Konkurs organizowany jest w dniach 27.01 – 02.02.2018 r.

1.3. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest terytorium Polski.

1.4. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z właścicielem oraz zarządzającym serwisami społecznościowego Facebook (www.facebook.pl) oraz Instagram (
https://www.
instagram.com)
. Organizator oświadcza, że Konkurs jest przeprowadzany tylko w jego imieniu.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby lub osoby niepełnoletnie, które posiadają pisemną zgodę opiekunów prawnych), które:

  • korzystają z min. jednego klubu Fitness: S4 Fitness Club Warszawa, Gdynia, Toruń lub Białystok
  • w terminie 27 stycznia – 02 lutego 2018 wzięły udział w Akcji S4GAME i dostały Upominek oznaczony S4GAME; (zgodnie z regulaminem akcji AKCJA PROMOCYJNA „Trenuj i Zyskuj. S4GAME” edycja 27.01-02.02.2018 r.)
  • posiadają konto przynajmniej w jednym z określonych serwisów społecznościowych: www.instagram.comwww.facebook.com;
  • posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski;

2.2. Zadanie wszystkich Uczestników konkursu polega na:

  • odebraniu upominku oznaczonego: S4GAME w jednym z klubów wymienionych w punkcie 2.1.
  • zrobienie autorskiego zdjęcia na zadany temat: „Zrób zdjęcie motywujące do treningu” wraz z Upominkiem (z widocznymi produktami i listem dołączonym do paczki z Upominkiem)   (dalej: Praca konkursowa)  i zamieszczenie go w minimum jednym z serwisów: serwisie Instagram  (www.instagram.com) lub/oraz serwisie Facebook wraz z hasztagiem: #S4GAME (tylko prace z hasztagami i widocznym Upominkiem wysłane w trakcie trwania konkursu podlegają ocenie Komisji).

2.3.  W Konkursie Użytkownik może wziąć udział nieskończoną ilość razy z jednego konta niezależnie od tego, ile kont społecznościowych posiada, ale wygrać tylko jedną Nagrodę.

2.4. Zgłoszenia do Konkursu przesłane nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, wynikających z problemów technicznych.

2.6. Nagrodami Głównymi w konkursie są:

Za zajęcie miejsca 1: bieżnia marki ABISAL model Be2235

Za zajęcie miejsca 2: wolnoobrotowa wyciskarka do owoców i warzyw marki Hurom One Stop H-AI oraz nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, którą Partner odprowadzi na poczet podatku, z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Nagrodami Dodatkowymi w konkursie są:

Za zajęcie miejsc 3-5: zegarek sportowy (Smartwatch) marki XIAOMI Amazefit

§ 2 Odpowiedzi konkursowe

3.1. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Odpowiedzi konkursowej, wyraża zgodę na publikację jego zdjęcia oraz wizerunku w ramach konkursu S4GAME oraz oświadcza, że przesłana odpowiedz jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik udziela także licencji na wykorzystanie jego odpowiedzi konkursowej przez Organizatora oraz Partnerów S4GAME w kanałach komunikacji on-line Partnera oraz Partnerów biznesowych (Facebook i Instagram).

3.2. Uczestnik wysyłając Odpowiedź konkursową oświadcza ze posiada pisemną zgodę osób trzecich widocznych na zdjęciu, na wykorzystanie ich wizerunku w ramach konkursu S4GAME.

3.3. Uczestnik jest zobligowany do przesłania Odpowiedzi które nie naruszają obowiązującego w Polsce prawa oraz norm społecznych. 

3.4. Przesłanie zdjęcia w trakcie trwania konkursu do Organizatora oznacza, że Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową;

b)      w zakresie rozpowszechniania, publiczne wykonania, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznego udostępniania w sieci Internet utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

c)      Zamieszczenie Zdjęć w serwisie Instagram oraz Facebook w szczególności pod adresem:
https://www.instagram.com/fitestujemy/?hl=pl
oraz
https://www.facebook.com/FiTestujemy/
,

d)      zamieszczenia na stronie internetowej organizatora pod adresem:
http://fitestujemy.blog.pl/
e)      zamieszczenie zdjęcia wraz w wynikami konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz w ramach profilu Facebook i serwisu Instagram,

Organizator uprawniony będzie do udzielenia sublicencji dla Partnera oraz Partnerów Biznesowych.

3.5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora. Komisja wybierze 5 Odpowiedzi konkursowych, które w jej ocenie są najciekawsze.

3.5. Posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się w tym terminie: 7 lutego 2018. Komisja po zakończeniu obrad spisze oświadczenie wraz informacją i wydanych nagrodach.

3.6. Nagrody w Konkursie określone w pkt. 2.6. powyżej nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.

§ 4 Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie w poście w ramach profilu:
https://www.instagram.com/fitestujemy/?hl=pl
oraz na portalu internetowym Organizatora najpóźniej po upływie 5 dni roboczych od posiedzenia Komisji o którym mowa w pkt 3.5.

4.2. Każdy zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany: informacją w komentarzu pod zwycięską Odpowiedzią oraz w wiadomości prywatnej przesłanej na profil Uczestnika Konkursu a następnie w terminie do 48 godzin jest zobowiązany przesłać swoje dane za pomocą prywatnej wiadomości, z którym został poinformowany o wygranej w termie do 48 godzin.

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym Regulaminem.

4.4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach serwisu Fitestujemy.pl/S4.pl oraz w ramach serwisów Facebook oraz Instagram.

4.5. Jeśli wytypowani przez Komisję konkursową zwycięzcy nie przęślą adresów do wysyłki Nagrody, Komisja wybierze kolejnych i skontaktuje się z nimi celem wydania nagród.

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych danych podanych przez Zwycięzcę.

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: s4@fitestujemy.pl z dopiskiem S4GAME

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5.3. Organizator odpowie na reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane służą wyłącznie poprawnej wysyłce nagród.

6.3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu
http://FITESTUJEMY.PL

7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.