Regulamin Konkursu „#FITGRA” 10.2016

AKCJA PROMOCYJNA #FITGRA edycja październik 2016 r.

 1.      Organizatorem akcji marketingowo-propocyjnej #FITGRA (dalej: Akcja) jest właściciel portalu FITESTUJEMY.PL z siedzibą w Warszawie,  przy ul. Gagarina 11/14 numer NIP: 521-340-98-33 (zwany dalej: Wykonawcą), działający na zlecenie Firmy: Fitness Intellectual Property Sp. z o.o. Sp. K, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, NIP 951-237-96-39, (dalej: Zleceniodawcą) celem promocji ich produktów oraz ich Partnerów biznesowych.

2.      Akcja ogłoszona jest za pomocą  strony internetowej oraz w mediach społecznościowych a przeprowadzana w sieci klubów: kluby Calypso: Fitness Club Warszawa, Trójmiasto.

3.      Celem Akcji jest promocja produktów i usług Zleceniodawcy oraz jego Partnerów Biznesowych, poprzez zaangażowanie klientów w „fitgrę”, polegająca na zalezieniu paczek z produktami promocyjnymi, które zostały ukryte w w.w. klubach Fitness.

4.      Akcja jest skierowana do klientów w.w. klubowych, którzy w terminie od 20-26 października 2016 mogą znaleźć upominek składający się z produktów Zleceniodawcy oraz jego Partnerów biznesowych. Upominek jest oznaczony kartką z napisem: #fitgra.

5.      Łącznie w trakcie trwania akcji promocyjnej Wykonawca dostarczył do klubów fitness: 700 sztuk upominków. Wartość pojedynczego upominku wynosi do 20 zł brutto

 

Regulamin Konkursu  #FITGRA – edycja październik 2016

§ 1 Postanowienia ogólne

1 .1 Organizatorem konkursu jest właściciel portalu FITESTUJEMY.PL z siedzibą w Warszawie,   przy ul. Gagarina 11/14 numer NIP: 521-340-98-33 zwany dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs organizowany jest w dniach 20 –27.10.2016 r.

1.3. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest terytorium Polski.

1.4. Konkurs nie jest w żaden sposób  powiązany z właścicielem oraz zarządzającym serwisami społecznościowego Facebook (www.facebook.pl) oraz  Instagram (
https://www.
instagram.com)
. Organizator oświadcza, że Konkurs jest przeprowadzany tylko w jego imieniu oraz jego Partnerów.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby (oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają pisemną zgodę opiekunów prawnych), które:

  • korzystają z klub Fitness: Calypso Fitness Club,: Warszawa lub Trójmiasto;
  • w terminie 20-26 października 2016r  w jednym z w.w. klubów znalazły upominek  z akcji promocyjnej #fitgra oznaczony: #fitgra ; (zgodnie z regulaminem akcji AKCJA PROMOCYJNA #FITGRA  edycja styczniowa)
  • posiadają konto przynajmniej w jednym z  określonych serwisów społecznościowych: www.instagram.comwww.facebook.com;
  • Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski;

2.2. Zadanie wszystkich Uczestników konkursu polega na:

  • Zalezieniu upominku oznaczonego: #fitgra  w jednym z klubów wymienionych w punkcie 2.1.
  • A następnie: Zrobienie autorskiego zdjęcia z upominkiem i zamieszczenie go w minimum jednym z serwisów: serwisie: Instagram  (www.instagram.com) lub/oraz serwisie Facebook wraz z hasztagiem: #fitgra (tylko prace z hasztagami, wysłane w trakcie trwania konkursu podlegają ocenie)

2.3.  W Konkursie Użytkownik może wziąć udział nieskończoną ilość razy z jednego konta niezależnie od tego ile kont społecznościowych posiada, ale wygrać tylko jedną Nagrodę.

2.4. Zgłoszenia do Konkursu przesłane nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, wynikających z problemów technicznych.

2.6. Nagrodami w konkursie są:

Za zajęcie miejsc 1–2: Opaska mierząca tętno z analizą składu ciała marki Tom Tom

Za zajęcie miejsca 3: Zestaw kosmetyków BIOXSINE.

§ 3 Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Odpowiedzi konkursowej , wyraża zgodę na publikację jego  zdjęcia oraz wizerunku w ramach konkursu #Fitgra oraz oświadcza że przesłana odpowiedz jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

3.2. Uczestnik wysyłając  Odpowiedź konkursową oświadcza ze posiada pisemną zgodę osób trzecich na wykorzystanie ich wizerunku w ramach konkursu #Fitgra

3.3. Uczestnik jest zobligowany do przesłania Odpowiedzi które nie narusza  obowiązującego w Polsce prawa oraz norm społecznych. 

3.4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli  Organizatora. Komisja wybierze 3 Odpowiedzi konkursowe, które w jej ocenie są najciekawsze.

3.5. Posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się w tym terminie: 28 października 2016. Komisja po zakończeniu obrad spisze oświadczenie wraz informacją i wydanych nagrodach.

3.6. Nagrody w Konkursie określone w pkt. 2.6. powyżej nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.

§ 4 Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie w poście na w.w. portalach internetowych  najpóźniej po upływie 5 dni roboczych od posiedzenia Komisji o którym mowa w pkt 3.4.

4.2. Każdy zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany: informacji w komentarzu pod zwycięską Odpowiedzią oraz w wiadomości prywatnej przesłanej na profil Uczestnika Konkursu a następnie w terminie do 48 godzin jest zobowiązany  przesłać swoje dane za pomocą prywatnej wiadomości z którym został poinformowany o wygranej w termie do 48 godzin.

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym Regulaminem.

4.4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach serwisu Fitestujemy.pl oraz w ramach serwisów Facebook oraz Instagram.

4.5. Jeśli wytypowani przez Komisję konkursową zwycięzcy nie przęślą adresów do wysyłki Nagrody, Komisja wybierze kolejnych i skontaktuje się z nimi celem wydania nagród.

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych danych podanych przez Zwycięzcę.

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: kontakt@fitestujemy.pl z dopiskiem #FITGRA

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5.3. Organizator odpowie na reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane służą wyłącznie poprawnej wysyłce nagród.

6.3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu
http://FITESTUJEMY.PL

7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.